Definities

 1. Onder accommodatie wordt verstaan de kunstgrasvelden, het beachveld, tafeltennistafel en jeu de boulebanen inclusief de daarbij behorende kleed- en doucheruimte, materiaalberging, inrichting en materialen.
 2. Onder huurder wordt verstaan, een natuurlijk persoon, dan wel een rechtspersoon, die een accommodatie huurt.
 3. Onder verhuurder wordt verstaan, de Stichting Buitensport Boekel (SBuB).

Huur algemeen

 1. a. De verhuur van accommodaties geschiedt gedurende de tijden zoals overeengekomen met de huurder;
  b. De accommodaties worden verhuurd voor minimaal 1 uur (60 minuten). Begintijd op hele of halve uren;
  c. Aansluitende huurtijd wordt afgerond op 30 minuten.
 2. De accommodatie wordt aanvaard in de toestand waarin die zich bij het aangaan van de overeenkomst bevindt.
 3. De verhuurder kan aanwijzingen geven ten aanzien van het gebruik van een accommodatie welke aanwijzing dient te worden opgevolgd.
 4. In de huur van de accommodatie is NIET standaard inbegrepen.
  a. het gebruik van de materiaalberging;
  b. het gebruik van kleed- en doucheruimten;
  c. het gebruik van beschikbare sportmaterialen;
  d. Het gebruik van de kantine.
 5. De huurder mag de accommodaties niet anders gebruiken dan voor doeleinden, waarvoor zij is gehuurd.
 6. Het is de huurder verboden om de accommodatie onder te verhuren of in gebruik te geven aan derden. De huurder maakt uitsluitend gebruik van de door hem/haar gehuurde accommodatie. Buiten de gehuurde uren mag onder geen voorwaarde gebruik worden gemaakt van een accommodatie.
 7. Huurders zijn zelf verantwoordelijk voor deskundige begeleiding, voldoende gediplomeerde BHV-ers / EHBO-ers. Bij huur door een vereniging voor activiteiten van jeugd onder de achttien jaar dient een verantwoordelijke leider/leidster van de vereniging aanwezig te zijn.
 8. a. De huurder dient zelf binnen de huurtijd de accommodatie in te richten met de nodige materialen voor sportbeoefening. De huurder ruimt deze eveneens binnen de huurtijd weer op.
  b. De opberging van de materialen dient ordelijk te geschieden op de daarvoor in de bergruimten aangewezen plaatsen. Zonder toestemming van de beheerder is het niet toegestaan om andere materialen in de opbergruimten op te slaan of op te bergen.
  c. De materialen dienen met zorg te worden gebruikt voor het doel, waarvoor ze zijn bestemd.
 9. Iedere huurder is verplicht elke gebruikte accommodatie schoon en ordelijk achter te laten.

Huur accommodatie

 1. Een aanvraag voor huur van een accommodatie dient middels de website van de Stichting Buitensport Boekel te worden ingediend en moet ten minste bevatten:
  a. naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer van de aanvrager;
  b. naam van de vereniging/groepering/gebruiker;
  c. aanduiding van de gewenste accommodatie;
  d. gewenste dag en uur van gebruik;
  e. periode van het gebruik;
  f. doel van het gebruik;
 2. Aanvragen voor huur dienen zo ruim mogelijk voor gebruik te worden ingediend. Het gebruiksrooster wordt zo spoedig mogelijk door de verhuurder vastgesteld en op de website geplaatst.

Beschikbaarheid accomodatie en prioritering toewijzing huur

 1. De accommodaties zijn in principe het hele jaar door beschikbaar:
  – op maandag t/m vrijdag van 08.00-24.00 uur
  – op zaterdag van 08.00-24.00 uur
  – op zondag van 09.00-22.00 uur
 2. Indien huur wordt aangevraagd in het weekend, hebben competitiewedstrijden prioriteit boven toernooien, trainingen en recreatief gebruik. Toernooien hebben weer prioriteit boven trainingsuren of recreatief gebruik.
 3. Ingeval van een verzoek om huur op dezelfde datum en tijd zal zonodig in overleg met de betrokken aanvragers worden getracht tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing te komen; wanneer geen overeenstemming wordt bereikt, beslist de verhuurder over de toewijzing.

Totstandkoming huurovereenkomst, kosten en betalingen

 1. De huurder ontvangt na zijn aanvraag voor huur een reserveringsbevestiging per e-mail.
 2. De reserveringsbevestiging geldt als toewijzing van de gevraagde huur. Hierin is de accommodatie, datum en tijdstip van huur vermeld. Door toewijzing is de huurovereenkomst tot stand gekomen. Huurder ontvangt per e-mail een factuur.
 3. De huur wordt in rekening gebracht conform de door het bestuur vastgestelde en op de website bekend gemaakte tarieven.
 4. Bij incidentele huur kan worden verzocht om afgifte van een automatische incasso.

Annuleren huur accommodatie

 1. Geheel of gedeeltelijke annulering van huur dient door huurder schriftelijk of per e-mail te geschieden. Indien de annulering 7 of minder dagen van te voren schriftelijk binnenkomt bij de Stichting Buitensport Boekel, vindt geen restitutie plaats. De verhuurder kan in bijzondere gevallen hiervan afwijken.
 2. Indien tijdens de overeengekomen huurperiode geen gebruik van de accommodatie is gemaakt, is de huursom toch verschuldigd. Deze huursom is niet verschuldigd wanneer door omstandigheden, welke de huurder niet aangerekend kunnen worden, de accommodatie niet voor gebruik beschikbaar is. Hiertoe worden niet weersomstandigheden gerekend. Het bestuur kan in bijzondere gevallen hiervan afwijken.

Beschikbaarheid voor verhuurder

 1. De verhuurder behoudt zich het recht voor om, in tijdig overleg met de huurder, in bijzondere omstandigheden ten behoeve van door haar of door derden te organiseren evenementen over de accommodaties te beschikken of te doen beschikken. Indien de verhuurder van deze bevoegdheid gebruik maakt, zal aan de huurder in het door hem gehuurde tijdvak zo mogelijk een vervangende accommodatie voor een tijd gelijk aan het gemiste aantal uren ter beschikking worden gesteld. Is een dergelijke beschikbaarstelling niet mogelijk, dan zal de huursom naar evenredigheid worden verminderd.
 2. Indien de verhuurder door overmacht niet in staat is een bepaalde accommodatie te leveren, kan huurder géén aanspraak maken op vermindering van huur.

Gebruik van de materialen, accommodaties en kleed- en doucheruimte

 1. De kleed- en doucheruimtes zijn 15 minuten vóór ingang van het gebruik van de accommodatie ter beschikking van de huurder/gebruiker. Voor competitiewedstrijden en toernooien geldt hiervoor 30 minuten.
  De kleed- en doucheruimtes dienen 15 minuten na het gebruik te zijn verlaten.
 2. Kleedkamers en doucheruimtes moeten in zuivere staat worden achtergelaten. Afval dient gedeponeerd in de daartoe bestemde afvalbakken.
 3. Iets nuttigen (eten/drinken) is alleen toegestaan in de kleedruimtes en dient na afloop ook opgeruimd te worden.
 4. De accommodatie mag alleen worden gebruikt met daartoe geschikt schoeisel. Sportschoenen mogen geen noppen of spikes hebben.
 5. Het gebruik van ander materiaal dan in de accommodatie aanwezig is, is slechts toegestaan na toestemming van de beheerder van de Stichting Buitensport Boekel.
 6. Bij het gebruik, verplaatsen en opbergen van materialen, wat door de huurder dient te gebeuren, dient de nodige voorzichtigheid te worden betracht. Materialen dienen na gebruik op de juiste plek te worden teruggezet.

Verblijf in/op de accommodatie

 1. Gebruikers onder de 18 jaar mogen de accommodaties slechts betreden indien een volwassene (18 jaar of ouder) aanwezig is. Zolang zich in de accommodaties een of meerdere gebruikers bevinden, zal de volwassene de accommodatie niet verlaten.
 2. Het is niet toegestaan dat personen, welke geen directe bemoeienis hebben met het (sport)gebruik van dat moment, zich ophouden in de kleed-en douchruimte, tenzij zij toestemming hebben van huurder of verhuurder. De toestemming houdt tevens in, dat personen beneden 12 jaar onder voortdurende en directe begeleiding staan van een volwassene.
 3. Huurder en verhuurder hebben het recht iedereen die op enigerlei wijze de goede orde verstoort, zich niet op gepaste wijze gedraagt of handelt in strijd met enige bepaling van deze huurvoorwaarden, van de accommodatie te doen verwijderen, onverminderd de straf- en burgerrechtelijke aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid en schade

 1. Alle beschadigingen van welke aard dan ook, met name die aan sportmaterialen, moeten mede in verband met de veiligheid meteen worden gemeld bij de verhuurder.
 2. De huurder stelt zich verantwoordelijk voor (het gedrag van) alle personen die gebruik maken van de accommodaties.
 3. De huurder stelt zich aansprakelijk voor alle schade en vermissingen aan de accommodatie en/of inrichting/sportmaterialen, ontstaan tijdens of ten gevolge van het gebruik van de accommodatie. Deze schade zal worden verhaald op de huurder.
 4. De verhuurder kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen door ondeskundig gebruik, gebrekkig toezicht door huurder op derden die op last van huurder zich in het gehuurde bevinden, vermissingen en andere schade geleden door de huurder of gebruikers tijdens of ten gevolge van het gebruik van de accommodaties. De verhuurder kan alleen aansprakelijk worden gesteld in geval de accommodaties en/of inrichting ondeugdelijk zijn en bij grove nalatigheid van de verhuurder.
 5. Ingeval van verhuur aan een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid of aan een groep particulieren, is diegene die de gebruiksovereenkomst aangaat aansprakelijk voor de juiste nakoming van de overeenkomst.

Slotbepalingen

 1. De verhuurder is bevoegd nadere regels te stellen in een huishoudelijk reglement. Het huishoudelijk reglement is in te zien op de website van de Stichting Buitensport Boekel en zal duidelijk zichtbaar in de accommodaties worden opgehangen.
 2. Een huurder verklaart zich door het aangaan van een huurovereenkomst akkoord met dit huishoudelijk reglement.
 3. Indien de huurder in gebreke is overeenkomstig het bepaalde in deze huurovereenkomst heeft de verhuurder het recht om:
  a. of de huurder te noodzaken tot nakoming;
  b. of indien de partij, na sommatie en ingebrekestelling, nalatig blijft in de nakoming van enige verplichting, welke als gevolg van deze overeenkomst, de wet of de plaatselijke verordeningen en gebruiken op hem rusten, heeft de wederpartij het recht, om op grond van wanprestatie in rechte ontbinding van deze huurovereenkomst evenals ontruiming en eventueel schadevergoeding te vorderen;
  c. Bij ingebrekestelling zullen partijen elkaar de gelegenheid geven om binnen een redelijke termijn alsnog aan diens verplichtingen te voldoen.
 4. Over zaken waarin deze algemene huurvoorwaarden niet voorzien, beslist de verhuurder na overleg met huurder.
 5. Een ieder wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van deze huurvoorwaarden.

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Post comment