Algemeen

Dit huishoudelijke reglement is van toepassing op iedereen die van de buitensportaccommodatie van de Stichting Buitensport Boekel gebruik maakt dan wel bezoekt. De buitensportaccommodatie bestaat uit de volgende (sport)accommodaties: twee kunstgrasvelden, beachvelden, jeu de boulebanen. Daarnaast zijn kleed- en doucheruimtes en een kantine aanwezig.

 1. Aanvraag voor de huur van één van de accommodaties wordt gedaan via de (website van) Stichting Buitensport Boekel. Een huurder verklaart zich door het aangaan van een huurovereenkomst akkoord met dit huishoudelijk reglement.
 2. Iedere huurder/gebruiker/bezoeker is verplicht elke gebruikte accommodatie schoon en ordelijk achter te laten.
 3. Huurders, gebruikers en bezoekers dienen aanwijzingen van medewerkers van de Stichting Buitensport Boekel stipt op te volgen.
 4. Huisdieren worden op de buitensportaccommodatie niet toegelaten.
 5. Rijwielen of andere vervoersmiddelen moeten op de daarvoor bestemde plaatsen worden opgesteld.
 6. Het is ten strengste verboden verdovende middelen van welke soort dan ook, zoals bedoeld in de Opiumwet, binnen de buitensportaccommodatie te verkopen, af te leveren, te verstrekken, te vervaardigen of in bezit te hebben. Wanneer één of meer van bovenstaande handelingen geconstateerd wordt/worden volgt verwijdering evenals ontzegging van de toegang voor (on)bepaalde tijd en zal de politie hiervan in kennis worden gesteld.
 7. Het is zonder schriftelijke toestemming van de Stichting Buitensport Boekel verboden op de buitensportaccommodatie:
  a.handel te drijven in sportartikelen en/of andere artikelen dan wel drank, etenswaren en dergelijke te verkopen;
  b. collecten te houden of te doen houden;
  c. reclame te maken, circulaires, insignes, loten en dergelijke te verspreiden en te verkopen of te doen verspreiden of te doen verkopen.

Gebruik accommodaties + kleedruimte

 1. De kleed- en doucheruimtes zijn 15 minuten vóór ingang van het gebruik van de accommodatie ter beschikking van de huurder/gebruiker. Voor competitiewedstrijden en toernooien geldt hiervoor 30 minuten.
 2. De kleed- en doucheruimtes dienen 15 minuten na het gebruik te zijn verlaten.
 3. Kleedkamers en doucheruimtes moeten in zuivere staat worden achtergelaten. Afval dient gedeponeerd in de daartoe bestemde afvalbakken.
 4. Iets nuttigen (eten/drinken) is alleen toegestaan in de kleedruimtes en dient na afloop ook opgeruimd te worden.
 5. De accommodatie mag alleen worden gebruikt met daartoe geschikt schoeisel. Sportschoenen mogen geen noppen of spikes hebben.
 6. Het gebruik van ander materiaal, dan in de accommodatie aanwezig is, is slechts toegestaan na toestemming van de beheerder van Stichting Buitensport Boekel.
 7. Bij het gebruik, verplaatsen en opbergen van materialen, wat door de huurder dient te gebeuren, dient de nodige voorzichtigheid te worden betracht. Materialen dienen na gebruik op de juiste plek te worden teruggezet. Zonder toestemming van de beheerder is het niet toegestaan om andere materialen in de opbergruimten op te slaan of op te bergen.

Gebruik kantine

 1. Het is verboden in de kantine van de buitensportaccommodatie te roken.
 2. Het is in de kantine, op het terras of de sportaccommodatie verboden om zelf meegebrachte etenswaren en drank te nuttigen.
 3. Glaswerk uit de kantine, dient in de kantine of op het buitenterras te blijven en mag niet meegenomen worden naar de kleed- en doucheruimtes of de sportaccommodatie.
 4. Bij het gebruik van de kantine worden de schenktijden zoals opgenomen in de APV van de gemeente Boekel in acht genomen.

Schade & Aansprakelijkheid

 1. Huurders, gebruikers en bezoekers mogen geen schade aan eigendommen van de Stichting Buitensport Boekel toebrengen.
 2. Elke schade tijdens het gebruik aan de accommodatie toegebracht dient onmiddellijk gemeld te worden aan de aanwezige medewerker van de Stichting Buitensport Boekel.
 3. De huurder/gebruiker is aansprakelijk voor alle schade, toegebracht aan gebouw en inventaris door hem persoonlijk of door de aanwezige personen bij door hem georganiseerde activiteiten.
 4. Stichting Buitensport Boekel stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing of beschadiging van eigendommen van huurders, gebruikers of bezoekers.
 5. Stichting Buitensport Boekel is op geen enkele wijze aansprakelijk voor spullen die door gebruikers worden achtergelaten of door hen in de accommodatie worden opgeslagen.
 6. Stichting Buitensport Boekel is op geen enkele wijze aansprakelijk voor ongevallen, die huurders, gebruikers of bezoekers mochten overkomen, noch kan hiervoor verantwoordelijk gehouden worden.

Diversen

 1. Het niet opvolgen van de regels uit dit huishoudelijk reglement kan weigering van de toegang tot de accommodatie voor kortere of langere tijd tot gevolg hebben. Een besluit daartoe wordt door het bestuur genomen.
 2. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van Stichting Buitensport Boekel.